Privacy

We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt om de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te weerspiegelen. Dit privacy statement is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie we verzamelen, waarom we het verzamelen en hoe u uw informatie kunt opvragen. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met Food Plus.Privacystatement

Datum van inwerkingtreding 3 juli, 2019 | Download PDF Versie

Door gebruik te maken van de diensten van de heer Antoine Voeten, handelend onder de naam Food Plus (verder: Food Plus) stemt u in met de verwerking door Food Plus van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Food Plus van de persoonsgegevens van derden die u aan Food Plus verstrekt.

Food Plus is gevestigd aan de Houterbrugweg 10, 5664 EV te Geldrop en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71402454.

Food Plus verwerkt persoonsgegevens met als doel het tot stand brengen van overeenkomsten tussen zelfstandig werkende koks en hun Opdrachtgevers. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Food Plus de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van Food Plus mogelijk maken, zoals haar accountant en haar ICT dienstverlener. Food Plus verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Food Plus verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Food Plus verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciƫle doeleinden.

Food Plus wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Food Plus haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Food Plus bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Food Plus de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Food Plus.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Food Plus bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via ons contactformulier. Food Plus zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Food Plus haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Food Plus de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Food Plus kenbaar te maken. U kunt dit middels ons
contactformulier doen. Food Plus zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Food Plus uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.Gegevens
K.v.K. Eindhoven 71402454
NL13 INGB 0003 8709 59
Contact
Food Plus
Houterbrugweg 10
5664 EV Geldrop
+31 6 22 88 98 30   
Copyright Ⓒ 2020 Food Plus Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy statement